Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hemstea Wijnen: Hemstea Wijnen B.V. te Eibergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 09102986.
 2. Ondernemer: Hemstea Wijnen B.V. te Eibergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 09102986.
 3. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Hemstea Wijnen opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst en / of leveren van een product.
 4. Accounthouder: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die een inlogaccount heeft, heeft aangemaakt of van Hemstea Wijnen heeft verkregen.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‐ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de
 • overeenkomst op afstand;
 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 3. Buitenland: alle landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden, liggend in Europa, uitgezonderd de bijzondere gemeenten.
 4. Europa: landen die vallen onder het lidmaatschap van de EU.  

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Koper.
 2. Deze algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, beschikbaar gesteld voor de Koper. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De internetsite van Hemstea Wijnen richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt. Verzending naar andere landen is mogelijk, maar wordt altijd op risico van de koper gedaan en de kosten van verzending worden doorbelast. Compensatie bij vermissing, breuk, schade o.i.d wordt niet uitgekeerd.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod van de ondernemer bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten behalve indien anders aangegeven. Hemstea Wijnen behoudt zich het recht kleine wijziging aan te brengen in het uiterlijk van het product in overleg met de klant. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Onjuistheden in de overeenkomst veroorzaakt door derden binden Hemstea Wijnen niet.  
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Koper te raadplegen is;
 • de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het ontvangen van de orderbevestiging aan de Koper.  
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich ‐ binnen wettelijke kaders ‐ op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Koper met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst gedurende 7 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en ‐ indien redelijkerwijze mogelijk ‐ in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping  

 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor wijnflessen waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. In afwijking van de vorige 2 leden kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 5. De prijs, overeengekomen in de orderbevestiging conform artikel 5b is de Koper verschuldigd aan Hemstea Wijnen
 6. Hemstea Wijnen behoudt het recht om (manipulatie‐) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst te corrigeren  
 7. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad sterkt en de acceptatietermijn geldt.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Hemstea Wijnen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Hemstea Wijnen kenbaar heeft gemaakt. Leveringen vinden alleen in Nederland plaats.
 3. Hemstea Wijnen zal bestellingen zo spoedig mogelijk of op de door de Koper aangegeven bezorgdatum worden bezorgd.  
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Voor bezorglocaties buiten Nederland, in het buitenland, gelden andere levertijden en tarieven. Deze levertijden zijn beschikbaar op aanvraag.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Hemstea Wijnen levert normaliter niet op locaties buiten Nederland behalve per uitzondering na acceptatie van de aanvraag van levering door de Koper.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Hemstea Wijnen  heeft het recht om wettelijke rente toe te passen op facturen wanneer dit wettelijk wordt toegestaan. Hemstea Wijnen is niet verplicht de wettelijke rente toe te passen en mag zelf op individuele basis tot de conclusie komen hiertoe over te gaan.

Artikel 13 – Betalingsmethodes

 1. Hemstea Wijnen maakt onderscheid tussen betalingen van consumenten en betalingen van bedrijven.
 2. De Koper heeft de betalingsmethode: iDeal en in overleg kan er op factuur worden besteld.
 3. Bedrijven hebben de betalingsmethodes: iDeal en factuur.

Artikel 14 – Gegevens

 1. De Koper is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens vereist voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.  
 2. Bij onjuiste gegevens heeft Hemstea Wijnen  het recht om administratieve kosten, zijnde €1,50 in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemaakt voor het uitzoeken van de juiste gegevens.
 3. Wanneer het niet mogelijk is gebleken voor Hemstea Wijnen  om juiste gegevens te achterhalen heeft Hemstea Wijnen  het recht de overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 15 – Account

 1. Hemstea Wijnen geeft de mogelijkheid voor vaste klanten om geheel kosteloos een account aan te maken.
 2. Hemstea Wijnen is niet verantwoordelijk voor schade geleden wegens onjuist gebruik van de accountmogelijkheden
 3. De accounthouder is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van contactinformatie vereist voor het juist afhandelen van de overeenkomsten.  
 4. De accounthouder heeft het recht om bestelling middels een maandfactuur te plaatsen. Voor een maandfactuur geld een betalingstermijn van 30 dagen, behalve wanneer anders schriftelijk afgesproken.

Artikel 16 – Incorrecte uitvoering  

 1. Hemstea Wijnen stelt alles in het werk om de overeenkomst zo correct mogelijk tot uitvoering te brengen.
 2. Hemstea Wijnen behoud het recht tot kleine incorrectheden in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Hemstea Wijnen stelt alles in het werk om de Koper zoveel mogelijk tegemoet te komen in het geval van incorrectheden in de uitvoering van de overeenkomst.
  • In het geval van een incorrecte uitvoering zal Hemstea Wijnen alles in het werk stellen om conform de wensen van de Koper tot herstel ofwel vervanging te komen. Eventuele kosten in causaal verband met het terugsturen van foutieve goederen en of diensten komt ten kosten van Hemstea Wijnen.

Artikel 17 – Levertijden

 1. Het is niet mogelijk om een voorkeurstijd tot levering op te geven bij het aangaan van een overkomst mits waar besproken met Hemstea Wijnen.  
 2. Hemstea Wijnen levert haar bezorgdiensten uit aan derden. Hemstea Wijnen kan hierdoor niet in staan voor een tijdige levering van de producten.
 3. Hemstea Wijnen levert haar goederen op tijd aan bij de verscheidene bezorgdiensten conform de overeengekomen bezorgmomenten.  
 4. Bij oncorrecte levertijden kan Hemstea Wijnen, waar verantwoordelijk, de Koper tegemoet komen.  

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Hemstea Wijnen  levert haar goederen onder eigendomsvoorbehoud conform het Nederlands wet artikel 3:92 BW
 2. Het eigendomsvoorbehoud geld alleen over de goederen van een niet‐tijdelijke aard ofwel een tijdelijke aard van langer dan een kalenderjaar, zijnde 365 dagen vanaf het leveringsmoment.

Artikel 19 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 – Overmacht

 1. In het geval van overmacht is Hemstea Wijnen niet gebonden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Hemstea Wijnen is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.  
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie‐)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet‐tijdige levering van toeleveranciers of andereingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.  

Artikel 21 – Persoonsgegevens

 1. Hemstea Wijnen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 24.
 2. Hemstea Wijnen zal de gegevens van de Koper niet verkopen of anders voor commerciële doeleinden gebruiken anders dan overeengekomen in de algemene voorwaarden en de overeenkomst.  

Artikel 22 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 24 – Privacy

 1. Hemstea Wijnen respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren wanneer u daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.
 2. Hemstea Wijnen zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze e‐mailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengen van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e‐mailservice zullen wij alleen uw gegevens (e‐mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist.